Blackjack

Chwarae Blackjack gydag Arian Go Iawn

Gall gamblo ar-lein fod yn ffordd hwyliog o chwarae cardiau ac o bosib ennill rhywfaint o arian. Fodd bynnag, mae rhai rhagofalon y mae’n rhaid eu cymryd cyn chwarae blackjack gydag arian go iawn ar-lein. Mae’n hanfodol gosod cyllideb a pheidiwch byth â mentro mwy o arian nag y gall rhywun fforddio ei golli gan nad yw ennill byth yn cael ei warantu.

Mae hefyd yn bwysig peidio byth â chwarae pan o dan ddylanwad alcohol. Mae hyn yn amharu ar farn rhywun ac yn ei gwneud hi’n anoddach gwybod pryd i stopio. Yn olaf, gosod targed o bryd i gyfnewid unrhyw enillion yw’r ffordd orau o sicrhau nad yw elw yn cael ei gamblo i ffwrdd yn ystod dwylo yn y dyfodol.

Beth yw Blackjack Ar-lein?

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi chwarae blackjack, fel byw mewn casino brics a morter neu bron ar gyfrifiadur personol. Mae blackjack byw ar-lein yn rhoi’r gorau o ddau fyd i chi. Rydych chi’n chwarae ar fwrdd hapchwarae go iawn gyda deliwr byw, ond nid oes angen i chi deithio i casino i’w wneud.

Yn aml yn cael ei ffilmio mewn casino go iawn, mae blackjack byw ar-lein yn defnyddio gwaith camera clyfar a meddalwedd casino uwch i gyflwyno gwefr y gêm i chi ble bynnag rydych chi am chwarae. Fe welwch yr holl fanylion bach fel delio â’r cardiau ac yn aml byddwch chi’n gallu sgwrsio â’r deliwr.

Sut i chwarae Blackjack

Nod y gêm yn blackjack yw sgorio mor agos at 21 â phosib heb fynd drosodd. Byddwch yn cadw cardiau lluniadu nes bod y risg o ‘chwalu’ yn eich erbyn. Nid yw chwaraewyr byth yn chwarae yn erbyn ei gilydd mewn blackjack. Yn lle hynny, rhaid iddyn nhw guro llaw’r deliwr i ennill.

Pan fydd hi’n eich tro chi i chwarae mewn blackjack, rydych chi’n ‘taro’ i dynnu cerdyn arall neu ‘sefyll’ i gadw at yr hyn sydd gennych chi. Mae pob chwaraewr yn cael dau gerdyn wyneb yn wyneb, ac eithrio’r deliwr sy’n cadw un cerdyn wyneb i lawr. Rhaid i chi chwarae’ch llaw wedi’i seilio’n rhannol ar gerdyn y deliwr. Mae aces yn cyfrif fel 1 neu 11.

Rheolau Sylfaenol Blackjack

Ar ôl delio â phob cerdyn dau gerdyn wyneb yn wyneb, mae’r chwarae’n dechrau clocwedd. Os yw cerdyn arddangos sengl y deliwr yn ace, yn aml bydd chwaraewyr yn gallu cymryd bet ochr ‘yswiriant’, sy’n rhoi 9 i 4 od yn erbyn y deliwr sy’n sgorio 21 gyda’r ail gerdyn (y llaw ‘blackjack’).

Ar wahân i daro a sefyll, gall chwaraewyr hefyd ‘ddyblu’ neu ‘rannu’ gyda dwylo penodol. Trwy ddyblu, rydych chi’n lluosi’ch mentor â dau yn erbyn lluniadu un cerdyn arall. Efallai y byddwch chi’n gwneud hynny gyda llaw 10 neu 11. Mae hollti yn golygu rhannu pâr yn ddwy law a dyblu’ch mentor.

Live Blackjack UK

Strategaeth Sylfaenol ar gyfer Blackjack

Mae strategaeth Blackjack yn troi o gwmpas tebygolrwydd. Os oes gan y deliwr law gwerth isel, yn enwedig cerdyn 5 neu 6, mae’r siawns y bydd ef / hi yn chwalu yn uwch. Felly, mae chwaraewyr yn fwy tebygol o sefyll â llaw â sgôr gymharol isel. Cofiwch fod yn rhaid i’r deliwr daro ar unrhyw law hyd at 16 mewn gwerth.

Os oes gan y deliwr gerdyn 8, 9, 10 neu 11, ni fydd chwaraewyr fel arfer yn sefyll o dan 17, gan fod y risg o golli yn uchel. Mae strategwyr fel arfer yn cynghori yn erbyn cymryd y bet yswiriant hefyd. Er ei fod yn gwrthbwyso colli llaw yn erbyn blackjack y deliwr, ods y bet yw 9: 4 yn erbyn y chwaraewr.

Chwarae Blackjack Ar-lein

Mae cael gêm o flacia yn syml ar yr amod eich bod wedi cyrraedd 18 oed sy’n ofynnol ar gyfer gamblo. Gallwch chi chwarae ar-lein neu yn un o’r nifer o gasinos corfforol.

Os ydych chi ar ôl gêm o blackjack byw ar-lein mae’n syniad da gwirio tystlythyrau’r wefan cyn ymgysylltu. Mae safleoedd gamblo cyfreithlon wedi’u trwyddedu gan yr Awdurdod Hapchwarae, sy’n rhoi amddiffyniad i chwaraewyr rhag arferion neu sgamiau anfoesegol.

Y cyfan sydd angen i chi ei wybod am blackjack ar-lein!

Ydy Blackjack yn cynnig yr ods gorau i’r chwaraewr?

Gall Blackjack gynnig ymhlith yr ods gorau i chwaraewr os ydyn nhw’n dilyn y strategaeth sylfaenol gywir ar gyfer y gêm. Fodd bynnag, bydd yr ods yn amrywio yn dibynnu ar lefel sgiliau’r chwaraewr a rheolau’r gêm sy’n cael ei chwarae.

Beth mae’r term rheolau Las Vegas yn ei olygu?

Mae’r term rheolau Las Vegas yn cyfeirio at y ffordd mae’r gêm yn cael ei chwarae ar stribed Las Vegas. Mae’r rheolau hyn yn caniatáu i chwaraewr ddyblu i lawr ar unrhyw ddau gerdyn cychwynnol, rhaid i’r deliwr daro ar feddal-17, a chaniateir ail-hollti neu yswiriant, ond mae’r term hwn yn amrywio ychydig yn dibynnu ar y casino.

Yn Blackjack, beth yw’r strategaeth sylfaenol gywir i’w defnyddio?

Mae’r strategaeth sylfaenol i’w defnyddio yn seiliedig ar set sefydledig o reolau gêm. Fodd bynnag, gan fod y rheolau yn amrywio o casino i casino, mae rhai gwahaniaethau bach yn dibynnu ar y rheolau a nifer y deciau a ddefnyddir yn y gêm.

A yw chwaraewyr eraill yn effeithio ar ddisgwyliadau tymor hir chwaraewr?

Nid yw chwaraewyr eraill yn effeithio ar ddisgwyliadau tymor hir chwaraewr. Yn y tymor hir, dim ond ei hunan ei hun y bydd chwaraewr drwg yn effeithio arno. Prif effaith mwy o bobl wrth fwrdd yw gostyngiad yng nghyfraddau ennill cyffredinol y tabl.

A oes amser pan ddylai chwaraewr gymryd yswiriant neu hyd yn oed arian?

Wrth ddefnyddio strategaeth sylfaenol, nid yw’n ddoeth cymryd yswiriant. Yn y tymor hir a gymerir mae 3 i 2 od yn well na chymryd arian hyd yn oed i’r mwyafrif o chwaraewyr. Mae hyn oherwydd, yn y tymor hir, mae chwaraewr yn tueddu i golli oherwydd y swm y mae chwaraewr yn ei ildio yn y diwedd.

Beth yw’r chwarae cyffredin gwaeth yn Blackjack?

Un o’r dramâu gwaethaf yn Blackjack fyddai sefyll ar gêm 8, 8 yn erbyn 7 yn hytrach na’u rhannu. Byddai hyn yn arwain at chwaraewr yn colli tua 70 sent ar y ddoler bob tro y bydd hyn yn digwydd. Fodd bynnag, os yw chwaraewr yn aros gyda strategaeth sylfaenol, ni fydd hyn yn bryder.

A yw gêm un dec neu gêm aml-ddec yn well yn Blackjack?

Mae gan gêm un dec fantais o 0.5% i 0.6% dros gêm aml-ddec gyda’r un rheolau. Fodd bynnag, daw’r rhan fwyaf o’r effaith ar y gêm o dynnu cardiau. Mae’n llawer haws dod o hyd i reolau ac amodau ffafriol mewn gêm aml-ddec.

Os gellir curo Blackjack, yna pam nad ydych chi’n gwneud i filiynau o ddoleri chwarae yn hytrach nag ysgrifennu amdano yn unig?

Gellir curo Blackjack, ond nid yw hynny’n golygu y gall person gyfoethogi o’i chwarae. Dim ond ychydig ddoleri yr awr y bydd chwaraewr medrus iawn gyda rhestr fanc fach yn ei wneud.

Beth yw’r system gyfrif orau ar gyfer Blackjack?

Nid oes unrhyw systemau cyfrif gorau ar gyfer y gêm. Y cyngor gorau y gellir ei roi yw cadw pethau’n syml. Bydd hyn yn helpu i atal blinder meddwl a gwallau rhag digwydd. Mae’r rhan fwyaf o’r systemau cyfrif o fewn ymyl fach i’w gilydd.

Faint o arian y gallai chwaraewr wneud cardiau cyfrif?

Mae’r swm o arian y gall chwaraewr ei wneud yn dibynnu ar sgil, chwaraewr banc, a faint o risg y mae’n barod i’w gaffael. Mae’n bosib colli arian. Fodd bynnag, os gall chwaraewr gydbwyso’r ffactorau hyn, mae ganddo’r potensial i ennill mantais o 0.5% i 1.5%.

A yw’n anghyfreithlon cyfrif cardiau?

Nid yw’n anghyfreithlon cyfrif cardiau gan nad yw’r chwaraewr yn newid y gêm mewn unrhyw ffordd. Mae’r chwaraewr yn syml yn defnyddio’r wybodaeth sydd ar gael i bob chwaraewr. Fodd bynnag, mae gan unrhyw casino yr hawl i ofyn i unrhyw un adael neu roi’r gorau i chwarae’r gêm, fel maen nhw’n teimlo’n ffit.

Pa amrywiadau chwarae sydd ymhlith y brig am sicrhau’r enillion mwyaf ar gyfer cownteri cardiau?

Yr amrywiad chwarae gorau ar gyfer Blackjack yw gwybod pryd i gymryd yswiriant a sefyll ar 16 yn erbyn 10 deliwr. Mae’r 18 drama orau yn cael eu hadnabod fel y 18 Illustrious.

Pam mae casinos yn dal i gynnig gêm Blackjack, os gellir ei guro?

Mae casinos yn ennill mwy gan chwaraewyr nad ydyn nhw’n gwybod sut i chwarae’n dda neu nad ydyn nhw’n poeni eu bod nhw’n colli i gownteri cardiau. Gallant hefyd wneud iawn am golledion trwy gael taliadau fel 6 i 5 sy’n ddeniadol i lawer o chwaraewyr anwybodus.

A yw’n bosibl curo’r gêm o Blackjack mewn unrhyw ffordd arall heblaw cyfrif cardiau?

Dros amser mae chwaraewyr wedi gallu dod o hyd i fylchau yn y modd y mae gemau’n cael eu sefydlu a manteisio arnyn nhw. Mae’r rhan fwyaf o’r bylchau hyn wedi’u darganfod a’u gosod gan y mwyafrif o gasinos heddiw. Fodd bynnag, mae’n bosibl dod o hyd i rai rheolau a hyrwyddiadau ffafriol o bryd i’w gilydd.

Yn y gêm o Blackjack, beth yw’r ffactorau pwysicaf i’w gwerthuso?

Os yw chwaraewr yn gownter cerdyn, maen nhw eisiau chwilio am gêm gyflym gyda’r treiddiad gorau. Mae chwaraewr strategaeth sylfaenol yn chwilio am gêm dec sengl gyda’r rheolau a’r opsiynau gorau ar gael. Mae gamblwr yn chwilio am ddelwyr araf, deciau sengl llawn, ac iawndal rhyddfrydol.

Beth yw rhai o’r Llyfrau sydd wedi’u hysgrifennu orau ar Blackjack?

Dau lyfr Blackjack gorau yw Beat the Dealer: A Winning Strategy for the Game of Twenty-One
gan Edward Thorp a Theori Blackjack: Canllaw Cownter y Cerdyn Cyflawn i Gêm Casino 21 gan Peter Griffin.

Beth ddylai chwaraewr ei wneud gyntaf i ddysgu sut i ennill yn Blackjack?

Gall chwaraewr ddysgu bod yn chwaraewr Blackjack da trwy ddarllen am wahanol strategaethau. Dylai chwaraewr gadw ei betiau’n fach a dysgu’r dull strategaeth sylfaenol gyflawn. Byddwch yn ofalus bob amser gydag unrhyw strategaeth sy’n addo mwy na mantais o 1.5%.

A yw cownteri cardiau yn dal i gael eu gwahardd rhag casinos?

Mae casinos yn dal i allu gwahardd chwaraewyr maen nhw’n eu hystyried yn fygythiad i’w llinell waelod. Mae casinos yn endidau preifat a gallant wahodd neu wahodd unrhyw un y maent yn dymuno. Gwneir hyn i sicrhau y gall y casino wneud elw.

Alternative Languages: English Français Albanian Հայերեն Azərbaycan Euskara Català 简体中文 Galego Íslenska македонски Mongolian Nepali Русский Somali Türkçe Uzbek Cymraeg Zulu