Strategaeth Texas Holdem

Strategaeth Texas Hold’em

Yn union fel gemau cardiau eraill, mae angen set o strategaethau profedig y gallwch eu defnyddio hefyd wrth chwarae am arian go iawn. Ac i feddwl am set weithredol o strategaethau, mae’n well eich bod chi’n deall y rhyngweithio rhwng y cyfranogwyr, yr ods, a manteision safle bwrdd.

Er bod gwahanol fathau o gemau pocer ar gael heddiw, fe welwch y gwahaniaethau lleiaf posibl ymhlith y mathau hyn o gemau. Yr hyn sy’n bwysig yw bod angen i chi feddwl am ddealltwriaeth wych o’r od, a dylech allu dweud y gwahaniaeth rhwng llaw ddrwg ac un da.

Strategaeth Sefyllfa yn Texas Hold’em

Un o’r strategaethau gorau yn y gêm hon yw gwybod eich safle am chwaraewyr eraill gan gynnwys y deliwr. Mae’r deliwr yn cael ei ystyried y cryfaf ers iddo gael cyfle i betio ddiwethaf. Gan mai ef yw’r un sy’n gweithredu ddiwethaf, mae’n golygu bod ganddo’r holl benderfyniadau sy’n ofynnol i wneud penderfyniad hyddysg.

Mae’r chwaraewr i’r dde o’r deliwr sydd hefyd yn cael ei alw’n ‘dorbwynt’ yn swydd bwysig arall gan ei fod yn gallu codi a rhoi’r deliwr allan o gynnen. Ystyrir bod y chwaraewyr eraill yn y swyddi cynnar yn dal swyddi gwan gan fod ganddynt fynediad at lai o wybodaeth. Felly ni allant wneud penderfyniadau gwybodus ar betiau.

Culhau’r Cae Chwarae

Mae’r meddwl cyffredin hwn bod angen llawer o chwaraewyr arnoch chi i ennill mawr. Er bod hyn yn rhannol wir, cofiwch y byddwch hefyd yn colli mawr. Y dull gorau i’w gymryd yw culhau’r cae, gan adael ychydig o chwaraewyr ar y bwrdd a chasglu potiau bach ar hyd y ffordd. Yn aml mae’n well ennill yn gyson na betio ar un fuddugoliaeth fawr ond gyda risg fwy.

I roi chwaraewyr allan, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n chwarae’n dynn yn ystod y dechrau trwy fabwysiadu strategaethau ceidwadol. Dyma’r amser hefyd i arsylwi ar arferion ac arddulliau penderfynu chwaraewyr. Byddwch yn hawdd nodi chwarae ymosodol a bluffs mawr gan chwaraewyr.

Unwaith y byddwch chi’n gyfarwydd â’u harddulliau, yna dyna’r amser y gallwch chi ddefnyddio’ch sglodion yn eu herbyn. Dylid dewis dwylo’n ofalus a dylid eu chwarae’n dynn nes i chi roi darlleniad da o’r cae a’r bwrdd.

Unwaith y byddwch eisoes yn hyderus o’r bwrdd, yna gallwch fabwysiadu safiad ymosodol. Yr allwedd yma yw amrywio eich steil fel y gallwch chi roi’r argraff i chwaraewyr ei bod hi’n bryd plygu.

Awgrymiadau Wrth Godi

Dyma ychydig o reolau ac awgrymiadau i’w cofio pan fyddwch chi eisiau codi:

 • Os ydych chi’n hyderus mai chi sydd â’r llaw fwyaf, codwch Dylai hyn ysgogi chwaraewyr i blygu, a thrwy hynny gulhau’r cae.
 • Os ydych chi’n sicr o’r llaw ac nad oes angen ychwanegol arnoch chi mwyach, bydd codi yn gwthio’r chwaraewyr eraill i dynnu mwy o gardiau a phlygu.
 • Gallwch hefyd godi fel ffordd i bluff neu lled-bluff. Os yw’ch llaw yn wael, ond rydych chi’n meddwl y gallwch chi godi mwy na chwaraewyr eraill, ystyriwch ei wneud. Dyma un risg a allai hefyd roi mantais i chi. Os yw’r bluff wedi’i alw, gallwch wella ar y raffl o hyd.
 • Gallwch hefyd godi i gael gwybodaeth ar y bwrdd. Os penderfynwch godi, bydd y chwaraewr arall wedyn yn codi, galw, neu blygu. Gall y penderfyniad roi gwybodaeth i chi am ba mor dda yw ei gardiau.

Mynd Pawb Yn Texas Hold’Em

Dyma’r ddrama fwyaf cyffrous ac anturus y gallwch ei gwneud felly gwnewch hynny yn hyderus. Gallwch chi fynd i gyd i mewn os ydych chi’n meddwl bod gennych chi’r llaw orau, neu os ydych chi wedi cyflyru’r bwrdd ar gyfer bluff gwych, neu os nad oes gennych chi ddim i’w golli.

Os ydych chi wedi chwarae’n dynn ar ddechrau’r gêm, yna fe allai mynd i gyd nesaf weithio o’ch plaid. Efallai y bydd y chwaraewyr eraill ar y bwrdd yn meddwl na fyddwch chi’n mentro’r cyfan heb law fuddugol.

Awgrymiadau ar Sut i Ffonio

Dyma rai o’r awgrymiadau a’r awgrymiadau y gallwch eu cofio wrth benderfynu galw:

 • Os credwch fod gennych law wych ond eisiau ei chuddio fel y gallwch godi yn nes ymlaen, yna galw yw eich penderfyniad gorau i’w wneud. Mae hyn hefyd yn cael ei ystyried fel cefn-bluff. Er bod hwn yn symudiad niwtral ar eich rhan chi, gall hyn roi gwell sefyllfa a hyder i chi barhau i chwarae.
 • Os mai chi yw’r deliwr a neilltuwyd, gallwch gau pob bet gan ddefnyddio galwad.
 • Mae galwad hefyd yn cael ei hargymell yn fawr os ydych chi’n meddwl bod eich cardiau’n gwneud yn dda a’ch bod chi am aros yn y gêm ond rheoli’r colledion.
 • Os ydych chi’n bwriadu gwneud bluff, gall galwad yn y rowndiau cynnar helpu i guddio’ch bwriadau.

Beth yw dywediadau?

Adweithiau neu symudiadau anwirfoddol yw’r rhain sy’n aml yn afreolus. Y chwaraewyr pocer mwyaf profiadol yw’r rhai sy’n gallu arsylwi a dehongli ‘dweud’ chwaraewyr eraill yn hawdd. Gall adrodd ddod ar sawl ffurf; yn aml mae’r rhain yn ailadroddus.

Er enghraifft, bydd chwaraewr yn cyffwrdd â’i wyneb yn ailadroddus, neu’n cymryd cipolwg ar y cardiau da a drwg. Gall adrodd hefyd gyfeirio at blygu’r aeliau neu’r newid yn llais y chwaraewr os ydych chi’n chwarae mewn casino brics a morter.

I lawer o chwaraewyr proffesiynol, yr her yw arsylwi ar y rhain yn sôn am ddarllen neu ragweld dwylo chwaraewyr pocer. Mae bron yn amhosibl darllen dwylo’r chwaraewyr, ond gallwch gael cipolwg ar werth y cardiau yn seiliedig ar ymatebion y chwaraewr.

Cadwch mewn cof bod ‘darllen yr adroddiadau’ yn ystod chwarae yn stryd ddwy ffordd. Mae hyn yn golygu, os ydych chi’n darllen y chwaraewyr eraill, mae siawns fawr eu bod nhw’n eich darllen chi hefyd.

Mae rhai chwaraewyr yn aml yn defnyddio’r ‘strategaeth gyferbyn’ sy’n golygu y byddant yn sianelu adroddiadau a fydd yn awgrymu bod eu dwylo’n wan hyd yn oed os nad yw’r rhain, neu i’r gwrthwyneb. Felly os byddwch chi’n sylwi bod chwaraewr yn mynd yn ymosodol yn sydyn ac yn ceisio eich dychryn, mae siawns fawr bod y chwaraewr yn bluffing felly byddwch chi’n plygu.

Os yw’r chwaraewr yn dawel ac nad yw’n symud llawer, mae siawns fawr ei fod yn dal llaw gref. Cadwch mewn cof y gall y newidiadau mewn ymddygiad eich helpu i ddadansoddi gwerth y dwylo.

I lawer o chwaraewyr, mae gorchuddio rhan o’r wyneb yn cael ei ystyried fel un o’r bluffs mwyaf cyffredin yn dweud. Ni all llawer o chwaraewyr ddal celwydd, a bydd rhai ohonynt yn rhoi eu llaw i fyny i’r wyneb i greu gwyriad neu dynnu sylw. Yr hyn y gallwch chi ei wneud yw arsylwi ar y symudiadau llaw-yn-wyneb, ac osgoi gwneud y dulloliaeth hon.

Nid yw pob chwaraewr poker wedi dweud, ac mae llawer o’r selogion cardiau hyn yn gwybod pwysigrwydd dweud wrth chwarae poker. Ond gan y byddwch chi’n chwarae gydag amaturiaid yn bennaf, yna gallwch chi fanteisio ar yr arwyddion hyn yn hawdd.

Sut i Gyfrifo’r Odds

Oeddech chi’n gwybod nad yw llawer o chwaraewyr heddiw yn ymwybodol o’r od? Mae fel gyrru mewn gwibffordd gyda’r mwgwdau ymlaen. Yn fyr, mae’n rhywbeth y dylech chi ei osgoi bob amser. I wybod yr ods, mae angen i chi ystyried yn gyntaf nifer y cardiau anhysbys sy’n gysylltiedig â’r cardiau allan.

Os ydych chi’n ceisio cwblhau fflysio a’ch bod chi’n dal pedwar cerdyn addas ar hyn o bryd, yna bydd y dec yn cynnwys 46 o gardiau anhysbys. O’r cardiau sydd ar gael, mae gennych 2 gerdyn poced a 4 arall ar y bwrdd. Gan eich bod chi’n gwybod bod 1re 13 o gardiau mewn siwt, mae yna 4 a 9 yn y dec, gan roi hwb i’ch od i 25 y cant yn erbyn llunio’r cerdyn sydd ei angen arnoch chi.

Wrth gwrs, bydd yr ods yn siawns gan y bydd chwaraewyr eraill hefyd yn dal eu cardiau, a does dim ffordd y gallwch chi wirio gwerth y cardiau hyn.

Yn fyr, mae strategaeth poker yn ofyniad pan rydych chi am chwarae poker. Er mwyn cynyddu eich siawns o ennill yn y gêm, mae angen i chi integreiddio rhai strategaethau fel y gallwch chi chwarae’n smart. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n meddwl ymlaen ac yn meddwl am reddf chwaraewr ar gyfer pob sefyllfa.

Pwyntiau Siop Cludfwyd:

 • Mae strategaethau poker yn elfennau hanfodol mewn chwarae.
 • Mae strategaeth leoli yn bwysig gan y bydd hyn yn dweud wrthych sut ydych chi’n sefyll yn erbyn chwaraewyr eraill.
 • Dull arall wrth chwarae’r gêm yw culhau’r cae. Yma, mae angen i chi chwarae’n dynn yn ystod cam cyntaf y gêm.
 • Mae yna rai rheolau i’w hystyried wrth godi. Er enghraifft, dim ond os ydych chi’n hyderus am y gwerth llaw y dylech chi godi.
 • Mae storïau yn gydrannau hanfodol o chwarae, a dylech allu olrhain a manteisio ar y rhain.

Alternative Languages: English Français Albanian Հայերեն Azərbaycan Euskara Català 简体中文 Galego Íslenska македонски Mongolian Nepali Русский Somali Türkçe Uzbek Cymraeg Zulu